Тема 1 Въведение в курса по информатика. Данни и информация. Обработка на данни
НазваниеТема 1 Въведение в курса по информатика. Данни и информация. Обработка на данни
страница8/16
Дата13.12.2012
Размер4.17 Mb.
ТипОтчет
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Тема: Същност на бази от данни

Същност на бази от данни Модели на бази от данни

Обектно-релационен модел (Object/Relational model).
 • Този модел е разширение на класическия релационен модел на база от данни.

 • Новите характеристики на модела са свързани с добавянето на обектно-ориентирани възможности към модела под формата на поддържане на сложни типове данни (съчетаващи описание и поведение, както всички обекти, както това понятие се разбира от обектно-ориентираната технология).

 • Добавянето на тези нови възможности са както в посока на осигуряване на възможност за съхранение на сложни данни (географски данни, времеви данни, аудио, видео данни и т.н.), така и в посока на разширяване на възможностите за извличане и контрол на подобни данни.

 • Обектно/релационния модел съчетава в себе си устойчивите механизми на релационния модел и гъвкавостта при описание на данните на обектната технология.Същност на бази от данни Модели на бази от данни - Обектно-релационен модел

Тема: Същност на бази от данни

Същност на бази от данни Модели на бази от данни

Обектно-ориентиран модел (Object-Oriented model)
 • Този модел на база данни е създаден, за да се осигури възможност за съхранение на сложни обекти от обектно-ориентираните езици за програмиране.

 • Тези възможности включват и осигуряване на средства за извличане на данните от тези съхранени обекти.

 • Чрез този модел се унифицира създаването и използване на приложения и бази данни при използването на много разнообразни среди и езици за програмиране, както и уеднаквяване на работата с обекти в паметта и съхранени такива.Същност на бази от данни Модели на бази от данни – Обектно-ориентиран модел

Тема: Същност на бази от данни

Същност на бази от данни Модели на бази от данни – Релационен модел

Релационна таблица е всяка същност или връзка между същности от предметната област, данните за която се описват чрез релационния модел.

Същност е всеки обект, който се описва.

Правилата за ‘откриване’ на същности са предмет на нормализацията на бази от данни.

Същност на бази от данни Модели на бази от данни – Релационен модел

За релационните таблици е характерно, че:
 • Те са набор от редове, с едни и същи по смисъл колони. Редовете се наричат записи;

 • Колоните се наричат атрибути и всеки атрибут има уникално име;

 • Стойностите в една колона са от един и същи тип (текст, число, дата и т.н.) или домейн.

 • Домейн е набор от допустими стойности за даден атрибут;

 • Всяка релационна таблица има първичен ключ.

Първичен ключ (Primary Key) е набор от атрибути (един или много), които уникално идентифицират всеки ред от нея.
 • Релационната таблица е от определена степен.

Степен на релационна таблица е броят на атрибутите й.

Същност на бази от данни Модели на бази от данни – Релационен модел

 • Релационната таблица има кардиналитет.

Кардиналитет на релационна таблица е броят на записите в релационна таблица.
 • Връзките между данните се описват чрез атрибути наречени външен ключ.

Външен ключ (Foreign Key) е един или няколко атрубита от една релационна таблица, стойностите на които задължително съответстват на стойности на първичния ключ от друга таблица.
 • Между данните съществува референциална цялост.

Референциална цялост (Referential Integrity) е точно съответствие на стойности на първични и външни ключове т.е. не съществува стойност на външен ключ, която да не може да бъде намерена като стойност на първичен ключ в друга релационна таблица.
 • Редът на записите не е от значение;

 • Редът на колоните не е от значение;

 • Стойностите в една колона са атомарни т.е. единични стойности, а не съставни;Система за управление на бази от данни

Система за управление на база от данни е софтуер за съхранение, достъп и управление на бази от данни.

Системите за управление на релационни бази от данни имат няколко основни компонента:
 • Езикови компоненти Система за управление на бази от данни

 • МашиниСистема за управление на бази от данни Езикови компоненти Система за управление на бази от данни

 • Език за запитвания (SQL)

SQL е компютърен език за описание и управление на данните в система за управление на бази от данни.
 • Език за описание на данните (DDL)

Език за описание на данните е формален език за описание на структурата на данните. Той предоставя средства за създаване (CREATE), коригиранe (ALTER) и премахване (DROP) на основните елементи на релационния модел.
 • Език за манипулиране на данните (DML)

 • Езикът за манипулиране на данните е формален език за извършване на основните операции по добавяне (INSERT), корекция (UPDATE), изтриване (DELETE) и извличане (SELECT ) на данни от релационна таблица

 • Език за контрол на данни (DCL)

 • Езикът за контрол е компютърен език, подмножество на езика за запитвания, чрез който могат да се задават ограничения и права на потребители за работа с базата данни или отделни нейни елементи (таблици и т.н.)Система за управление на бази от данни Машини

 • SQL машина. Чрез този компоненти се интерпретират и изпълняват команди(заявки), написани на някои от езиците, поддържани от системата за управление на бази от данни (DDL, DML, DCL и т.н.).

 • Транзакционна машина. Чрез този компонент се реализира контрола и управлението на едновременно изпълнявани заявки към базата данни.

 • Релационна машина. Чрез този компонент се създават и поддържат основните елементи от структурата на релационния модел.

 • Компонент за съхранение на данни. Чрез този компонент се реализира физическото съхранение на данните, като файлове на дадена машина и респ. извличането, възстановяването, архивирането на данни от тях

 • Допълнителни програми за връзка с базата данни (Interface drivers). Това са готови програмни модули за връзка с базата данни, които могат да се използват от други системи и среди за създаване на приложения. Под връзка с базата се разбира осигуряване на достъп до нея за всички операции по създаване, модифициране и премахване на структури, така и за добавяне, промяна, изтриване и извличане на данни. Подобни популярни модули са ODBC, JDBC.Проектиране на бази от данни

 • Проектирането на базата данни е процес на създаване на подробен модел на базата данни според определен набор от правила (модел).

 • При проектирането на базата от се търси максимално пълно и точно информацията от предметната област, която е необходима за осъществяването на функциите на информационната система. От друга – базата от данни трябва да бъде максимално устойчива, да може да се развива без това да налага нейното повторно проектиране.

 • Проектът трябва да е съобразен с конкретната среда, в която ще функционира системата, да отчита специфични изисквания, касаещи обема на информацията, времето за отговор на системата и дрПроектиране на бази от данни

Нива на проектиране
 • концептуално – описание на предметната област;

 • логическо – схема на базата от данни;

 • физическо – организация на съхранението и достъпа до данните.

На всяко от тези нива се разработва съответния модел на данните.

Проектиране на бази от данни

Концептуален модел на данните
 • Проектирането на базата от данни започва със създаването на концептуалния модел на данните.

Концептуалният модел на данните представлява обобщено, концептуално описание на предметната област.
 • Целта на разработвания концептуален модел е максимално пълно и точно да представи обектите в предметната област и връзките, които съществуват между тях, без оглед на тяхното последващо представяне в базата от данни.Проектиране на бази от данни

При разработването на концептуалния модел на данните се използват следните основни понятия:
 • предметна област: част от реалния свят или от света на идеите, обхващаща множество обекти. Границите на предметната област се определят от информационните потребности на дадена група хора. Предметната област може да обхваща част от дейността на дадена организация или предприятие, определен обект на управление или област от знания.

 • същност (обект): компонент на предметната област, който представлява интерес за информационната система и за които се съхранява информация в базата от данни. Същностите могат да бъдат предмети, събития, понятия и др.

 • атрибут: единична характеристика (свойство) на дадена същност. Всеки атрибут има наименование и стойност (значение). Стойността на атрибута е най-малката (атомарна) единица данни в базата от данни. Атрибути могат да бъдат, например количество, цвят, наименование и т.н.

 • връзка: задава в какво отношение се намират помежду си отделните същности.Проектиране на бази от данни Концептуален модел на данните

Разработването на концептуалния модел протича в следната последователност:
 • Определяне на същностите на основата на изследването на предметната област и анализа на информационните потребности.

 • Определяне на връзките между същностите.

 • Определяне на атрибутите на същностите и връзките.

 • Графично представяне и документиране.Проектиране на бази от данни Концептуален модел на данните

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Похожие:

Тема 1 Въведение в курса по информатика. Данни и информация. Обработка на данни iconИнформация. Информатика. Информатизация. Вопросы: Что такое информация?
Информация (лат. Informatio) сведения, разъяснения, изложение. Определения информации

Тема 1 Въведение в курса по информатика. Данни и информация. Обработка на данни iconИнформация и информатика Информация Информация – отражение окружающего мира в виде знаков и сигналов
Средства передачи информации каналы связи (разговор, переписка, радио, телевидение, комп сети)

Тема 1 Въведение в курса по информатика. Данни и информация. Обработка на данни iconПрезентация курса «Коммерческое товароведение». Тема №1. Предмет, цели и задачи курса товароведения. Тема №2. Методы, применяемые в товароведении. Тема №3. Ассортимент товаров

Тема 1 Въведение в курса по информатика. Данни и информация. Обработка на данни iconИнформация. Информатика. Что такое информация?
Информацию можно классифицировать по-разному: полезная, бесполезная полная, неполная истинная, ложная

Тема 1 Въведение в курса по информатика. Данни и информация. Обработка на данни iconВведение в информатику учебный предмет информатика информация и информационные процессы
Информация это сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их свойствах и состоянии

Тема 1 Въведение в курса по информатика. Данни и информация. Обработка на данни iconИнформация Информация и знания
Информатика это техническая наука, определяющая сферу деятельности, связанную с процессами хранения, преобразования и передачи информации...

Тема 1 Въведение в курса по информатика. Данни и информация. Обработка на данни iconПрограммная обработка данных на компьютере 1) Программная обработка данных на компьютере 1)
Информация может обрабатываться компьютером, если она представлена в двоичной знаковой системе

Тема 1 Въведение в курса по информатика. Данни и информация. Обработка на данни iconИнформация
Терминът "информатика" (фр informatique) е съкращение от information (информация) и automatique (автоматика) и буквално означава...

Тема 1 Въведение в курса по информатика. Данни и информация. Обработка на данни iconЦель и задачи курса «экономическая информатика и вычислительная техника»
В соответствии с требованиями Государственных образователь­ных стандартов высшего профессионального образования студенты экономических...

Тема 1 Въведение в курса по информатика. Данни и информация. Обработка на данни iconСтатистическая обработка данных. MathCad. Тема 7
При выполнении физических экспериментов их данные обычно представляются с той или иной случайной погрешностью, поэтому их обработка...

Разместите кнопку на своём сайте:
rpp.nashaucheba.ru


База данных защищена авторским правом ©rpp.nashaucheba.ru НашаУчеба
связаться с администрацией
rpp.nashaucheba.ru
Главная страница