Майстер клас «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках математики»
НазваниеМайстер клас «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках математики»
Дата26.12.2012
Размер12.53 Mb.
ТипУрок


Майстер - клас «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках математики»


 • Стрімкий розвиток інформаційних і комунікативних технологій є одним з факторів, що визначає вектор розвитку світового співтовариства XXI століття.

 • Цивілізація неухильно рухається до побудови інформаційного суспільства, де вирішальну роль грають інформація й наукові знання. • Сучасне інформаційне суспільство ставить перед всіма типами навчальних закладів і насамперед перед школою завдання підготовки випускників, здатних:

 • гнучко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях,

 • самостійно критично мислити;

 • грамотно працювати з інформацією;

 • бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах;

 • самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня. • Застосування комп'ютерної техніки робить традиційні уроки математики яскравими, насиченими.

 • На цих уроках кожен учень працює активно, в учнів розвивається допитливість, пізнавальний інтерес. Комп'ютер дозволяє підсилити мотивацію навчання:

 • шляхом активного діалогу учня з комп'ютером,

 • розмаїтістю й барвистістю інформації (текст + звук + колір + анімація),

 • шляхом орієнтації навчання на успіх (дозволяє довести рішення будь-якого завдання, опираючись на необхідну підказку),

 • використовуючи ігрову форму спілкування людини з машиною,

 • витримкою, спокоєм і «дружністю» машини стосовно учня. • Процес організації навчання школярів з використанням ІКТ дозволяє:

 • Активізувати пізнавальну діяльність учнів

 • Візуалізувати навчальний матеріал

 • Індивідуалізувати процес навчання

 • Здійснювати моніторингові відстеження результативності навчання

 • Створити комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання, організувати самоконтроль

 • Забезпечити розвиток творчої активності школярів

 • Створити бібліотеку навчального електронного приладдя

 • Використовувати інформаційну базу глобальної мережі Інтернет та локальну шкільну мережу

 • Реалізувати входження учня у реальний світ дорослих, у виробничу діяльність людини сучасного інформаційного цифрового суспільства в процесі роботи учня й учителя з використанням комп'ютерних технологій. • Проте на сьогодні наявні проблеми використання ІКТ при вивченні математики.

 • Недостатній рівень забезпечення НВП комп’ютерною технікою.

 • Організаційні і технічні ускладнення при використанні обладнання кабінету інформатики

 • Недостатня кількість якісного ППЗ

 • Відсутність методики застосування ІКТ

 • Відсутність єдиного освітнього цифрового середовища

 • Недостатній рівень підготовленості учнів до роботи з комп’ютером • При плануванні уроків математики з використанням ІКТ треба враховувати:

 • наявний набір комп’ютерного та мультимедійного обладнання,

 • наявність програмно-методичного комплексу до підручника, що відповідає діючій програмі,

 • наявність інструментальних середовищ,

 • наявність програм-тренажерів,

 • наявність додаткових ЦОР,

 • готовність учнів до роботи з використанням комп'ютера,

 • можливості учня використовувати комп'ютерні технології поза класом.Наявність навіть одного комп'ютера, проектора та екрану дає можливість унаочнити викладення нового матеріалу, провести математичний диктант та його перевірку, продемонструвати хід розв'язку певних завдань, актуалізувати знання тощо.

 • Наявність навіть одного комп'ютера, проектора та екрану дає можливість унаочнити викладення нового матеріалу, провести математичний диктант та його перевірку, продемонструвати хід розв'язку певних завдань, актуалізувати знання тощо.Види комп’ютерних матеріалів

 • Друковані матеріали

 • Комп’ютерні презентації

 • Комп'ютерне тестування

 • Програмовані навчальні середовища

 • Сучасні дидактичні посібники

 • Мультимедійні посібники

 • Ресурси Інтернету

 • Сайти вчителів

 • Методичні сайти

 • Загальноосвітні портали

 • Педагогіка та психологіяДруковані матеріали

 • Збірники задач, довідники, таблиці, опорні конспекти, методичні розробки, роздаткові матеріали, макети, історичні довідки тощо.

 • Якщо всі матеріали зберігати в паперовому вигляді, то кількість паперів перебільшить кількість папок, полиць, стелажів.

 • Інформація в електронному цифровому форматі замає малий матеріальний простір, полегшує пошук потрібної інформації, її опрацювання та використання.

 • Наприклад, в електронному вигляді зручно створити інформаційно-методичну базу вчителя, так зване портфоліо.Комп’ютерні презентації

 • Комп’ютерні презентації, виконані в різних програмних середовищах, органічно вписуються в будь-який урок, ефективно допомагають учителю за мінімальний час самостійно виготовити мультимедійний посібник до уроку, що унаочнює навчальний матеріал, дає можливість провести математичний диктант і його перевірку, продемонструвати способи розв’язання завдань тощо. Причому достатньо одного лише комп’ютера та проектора для використання презентацій на уроці математикиКомп’ютерне тестування

 • Тести з математики, виготовлені в відповідних тестових програмах, автоматизують трудомісткий процес тестування, моніторингових відстежень процесу засвоєння учнями певних тем, спонукають учня до активізації пізнавальної діяльності з метою отримання кращих результатів навчання. Комп’ютерне тестування бажано рекомендувати учням для домашньої роботи.Програмовані навчальні середовища

 • Навчальні прикладні пакети програм, адаптовані на певний предмет, певний клас, різні рівні навченості учнів, що забезпечують діалог учень - комп’ютер, керують ходом вивчення навчального матеріалу, здійснюють контроль знань і надають своєчасну допомогу учневі.

 • Програмовані навчальні середовища Математика 5-6, Алгебра 7-9, Геометрія 7-9 учні можуть використовуватися як під час уроку, так і вдома під час самостійного вивчення предмета, надолуження пропущених уроків, повторення і систематизації знань, підготовки до тематичного оцінювання. • Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання:

 • Під час уроків (при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі, при цьому для учня він виконує різні функції: учителя, робочого інструменту, об'єкта навчання, співробітника колективу);

 • При виконанні домашніх завдань (як довідник, тренажер, інструмент);

 • При виконанні творчих робіт, роботі над проектами індивідуальними чи груповими;

 • При поглибленому вивченні предмета.Етап засвоєння нових знань

 • На цьому етапі уроку бажано використовувати комп’ютерні презентації як наочні посібники і джерело навчальної інформації.

 • Візуальна форма подачі означень, формул, теорем, їх доведень, якісних креслень до геометричних задач, подача рухомих зображень забезпечує ефективне засвоєння учнями нових знань та вмінь.Етап перевірки засвоєння учнями нових знань та способів розв’язування задач

 • Тести

 • Дидактичні ігри

 • Диктанти

 • Результатом застосування ІКТ на даному етапі є позитивний педагогічний ефект:

 • швидке отримання результатів,

 • оперативність,

 • відсутність суб’єктивного фактора,

 • керівна роль учителя.Проектна діяльність учнів

 • Використання інформаційних технологій, багатогранних можливостей Інтернету в проектній діяльності учнів розвиває їх творчі, дослідницькі здібності, сприяє самовираженню, підвищує інтелектуальну та соціальну дієвість, створюючи мотивацію для самостійної пізнавальної діяльності в групах або індивідуально.

 • Зокрема, до уроків узагальнення та систематизації знань з певного розділу математики доречно давати учням індивідуальні чи групові проектні творчі роботи із прикладного застосування вивченого матеріалу в техніці чи побуті, з історії виникнення і розвитку відповідного наукового розділу тощо.Формати використання ІКТ при вивченні математики:

 • самостійне навчання учнів;

 • використання тренінгових (тренувальних) програм;

 • використання діагностичних і контролюючих матеріалів;

 • виконання домашніх самостійних і творчих завдань;

 • використання комп'ютера для обчислень, побудови графіків;

 • використання програм, що імітують досліди, лабораторні роботи, застосування теорії у практичній діяльності людини;

 • використання ігрових і цікавих програм;

 • використання інформаційно-довідкових програм. • Критерії оцінок уроку з використанням ІКТ:

 • 1. Особистий внесок учителя в розробку уроку з використанням ІКТ

 • 2. Форма використання програмного забезпечення

 • 3. Організація діяльності учнів на уроці

 • 4. Рівень методичної підготовки вчителя в області використання засобів ІКТ

 • 5. Дотримання санітарно - гігієнічних вимог

 • 6. Вплив інформаційних технологій на результативність

 • 7. Індивідуалізація навчання за рахунок використання засобів ІКТПедагогічний досвідСлухачі семінару “Використання ІКТ на уроках математики”У кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання, який займає ІІ місце у районному рейтингу, наявні тематичні папки до всіх розділів програми з інформатики, власні розробки, куточок історії інформатики, матеріали для роботи з обдарованими учнями тощо. Учитель надає великої уваги роботі з обдарованими учнями. Щороку випускники школи обирають навчання у вищих навчальних закладах зі спеціальностей, пов’язаних з інформатикою. У 2008 році Штефан Дмитро посів ІІ місце у ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту науково дослідних робіт учнів – членів МАН України за програму «Задачі з планіметрії». Учні 8-А класу Гецко Юрій та Костюк Денис - призери районного фестивалю комп’ютерної графіки та анімації створили мультфільм на тему «Життя таке чудове».В КІІКТ реалізується оцифровка різних матеріалів. Так, наприклад, створено електронні експозиції: «Історія школи кінець XVIII - перша половина XIX ст.»

В КІІКТ наявні цифрові освітні ресурси “На допомогу вчителеві математики”

 • Презентації до уроків математики

 • Контролюючі програми

 • Програми-тренажери

 • Програми для розв'язання певних вправ

 • Програми для побудови на координатній площині

 • Тести

 • Відеоуроки

 • Програмні комплекси

 • Методичні розробки уроків, тем

 • Каталог Інтернет-ресурсів з математикиВисновок • Тематика засідань майстер-класу

 • «Застосування ІКТ на уроках математики»

 • Жовтень2010 р.

 • Модуль 1.

 • Вступ. Лекція з теми: «Інформаційно-комунікаційні технології на уроках математики»

 • Задачі:

 • сформулювати навчальні цілі використання ІКТ;

 • з’ясувати, що треба враховувати при організації уроку з ІКТ;

 • з’ясувати, де може використовуватися комп'ютер у процесі навчання;

 • ознайомити з форматами використання ІКТ при вивченні математики;

 • визначити критерії оцінок уроку з використанням ІКТ. • Тематика засідань майстер-класу

 • «Застосування ІКТ на уроках математики»

 • Грудень2010 р.

 • Модуль 2.

 • Практична робота. Методика застосування ІКТ при вивченні математики в доступних форматах.

 • Задачі:

 • опрацювати формати застосування ІКТ:

 • самостійне навчання учнів;

 • використання тренінгових (тренувальних) програм;

 • використання діагностичних і контролюючих матеріалів;

 • виконання домашніх самостійних і творчих завдань;

 • використання комп'ютера для обчислень, побудови графіків;

 • використання ігрових і цікавих програм;

 • використання інформаційно-довідкових програм. • Тематика засідань майстер-класу

 • «Застосування ІКТ на уроках математики»

 • Лютий 2011 р.

 • Модуль 3.

 • Урок математики із застосуванням ІКТ.

 • Урок алгебри у 8 класі.

 • Задачі:

 • 1.Продемонструвати використання ІКТ на уроці математики:

 • для вивчення нового матеріалу, пред'явлення нової інформації;

 • для закріплення пройденого, відпрацьовування навчальних умінь і навичок (тобто обробки отриманої інформації);

 • для повторення, практичного застосування отриманих знань, умінь навичок;

 • для узагальнення, систематизації знань.

 • 2.Обговорити навчальний ефект уроку з використанням ІКТ. • Тематика засідань майстер-класу

 • «Застосування ІКТ на уроках математики»

 • Квітень 2011 р.

 • Модуль 4.

 • Рефлексія.

 • Моделювання уроків математики із застосуванням ІКТ учасниками лекторату.

 • Задачі:

 • проконтролювати рівень засвоєння теоретичних та практичних знань, отриманих під час проведення «Майстер-класу»;

 • провести тренінг з використання ІКТ на уроках математики.Зичу плідної співпраці Дякую за увагу!Похожие:

Майстер клас «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках математики» iconЗастосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій на уроках технології в старшій школі
Предметом дослідження є застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій на уроках технології

Майстер клас «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках математики» iconМетодичні рекомендації щодо навчання вчителів основ інформаційно-комунікаційних технологій. Питання, що вивчаються
Про організаційні засади виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних...

Майстер клас «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках математики» iconТема: Педагогічні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання в початковій школі
Педагогічні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання в початковій школі

Майстер клас «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках математики» iconТема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій професійній підготовці учнів старшої школи»
Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що використання інформаційно-комунікаційних технологій забезпечить вдосконалення процесу...

Майстер клас «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках математики» iconПроцес розвитку пізнавальної діяльності учнів Об’єкт дослідження
Зміст і методи застосування інформаційно-комунікаційних технологій в активізації пізнавальної діяльності учнів

Майстер клас «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках математики» iconПитання, що розглядаються
Проблема: Застосування мультимедійних та проектних технологій на уроках хореографії Нетрадиційний урок. Урок концерт із застосуванням...

Майстер клас «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках математики» iconНапрямках: з метою забезпечення 100-відсоткового оволодіння вчителями до кінця 2011 року основ інформаційно-комунікаційних технологій відділ інформаційних технологій працював у таких напрямках
З метою забезпечення 100-відсоткового оволодіння вчителями до кінця 2011 року основ інформаційно-комунікаційних технологій відділ...

Майстер клас «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках математики» iconМетою навчання є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у своїй діяльності,
...

Майстер клас «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках математики» iconЗастосування ігрових ситуацій на уроках математики в початковій школі
Дидактична гра належить до традиційних і визнаних методів навчання молодших школярів

Майстер клас «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках математики» iconВища категорія Ладижинська зош І – ІІІ ст. №2 Мої педагогічні ідеї: Спочатку ідея, потім діло
Формування творчої особистості на уроках математики шляхом впровадження елементів сучасних педагогічних технологій. Використання...

Разместите кнопку на своём сайте:
rpp.nashaucheba.ru


База данных защищена авторским правом ©rpp.nashaucheba.ru НашаУчеба
связаться с администрацией
rpp.nashaucheba.ru
Главная страница