Медична статистика Методи дослідження в біостатистиці
НазваниеМедична статистика Методи дослідження в біостатистиці
>В.О. Сухомлинський <><><> <><><><>Вчитель - диригент учнівськог
Дата29.12.2012
Размер13.06 Mb.
ТипПрезентации


Медична статистика


Методи дослідження в біостатистиці

 • статистичний метод—як основний метод дослідження в соціальній медицині з допомогою якого вивчаються масові явища, що стосуються здоров’я населення та надання медичної допомоги;

 • історичний метод, встановлює історичні закономірності розвитку громадського здоров’я і його охорони;

 • соціологічні методи – дозволяють вивчати соціальну структуру і її вплив на здоров’я.Статистичний облік в практичному плані – це первинна реєстрація (систематична та повсякденна) різних проявів явищ та ознак, які вивчаються (наприклад, заповнення історій хвороби, карт вибулого із стаціонару, талона амбулаторного пацієнта, екстрених повідомлень про інфекційне захворювання і т. д.).

 • Статистичний облік в практичному плані – це первинна реєстрація (систематична та повсякденна) різних проявів явищ та ознак, які вивчаються (наприклад, заповнення історій хвороби, карт вибулого із стаціонару, талона амбулаторного пацієнта, екстрених повідомлень про інфекційне захворювання і т. д.). • Статистична звітність – це періодична систематизована інформація узагальненого характеру, що відображає підсумки роботи окремих структурних підрозділів галузі за певні проміжки часу.Дані обліку та статистичні звіти використовуються як основне джерело інформації для оперативно-управлінської діяльності і зв’язку між окремими ланками системи охорони здоров’я; вони є основою для поглибленого аналізу явищ в охороні здоров’я та перспективного програмування.

 • Дані обліку та статистичні звіти використовуються як основне джерело інформації для оперативно-управлінської діяльності і зв’язку між окремими ланками системи охорони здоров’я; вони є основою для поглибленого аналізу явищ в охороні здоров’я та перспективного програмування.Статистичні дані (матеріали) повинні відповідати таким вимогам:

 • 1) бути вірогідними (достовірними) та точними (особливо це стосується первинних матеріалів, які поступають з низових ланок охорони здоров’я);

 • 2) забезпечувати повноту інформації (охоплювати всі об’єкти спостереження за весь період дослідження згідно складеної програми);

 • 3) забезпечувати порівнюваність та співставлення даних („сравнивай сравнимое”) - виконання цієї вимоги досягається єдністю програм та номенклатури, уніфікацією методичних підходів і оціночних критеріїв;

 • 4) їх отримання, обробка та подання до інстанції вищого порядку мають здійснюватись своєчасно.Предметом біостатистики є також вивчення динаміки адаптації груп людності до колективного співіснування, будь то адаптація школярів, робітників, службовців тощо, що наближає її до предмету соціології.

 • Предметом біостатистики є також вивчення динаміки адаптації груп людності до колективного співіснування, будь то адаптація школярів, робітників, службовців тощо, що наближає її до предмету соціології.

 • Важливим зацікавленням біостатистики є кількісний та якісний аналізи діяльності лікувально-профілактичної мережі, оцінка цієї діяльності через механізм впливу на стан здоров’я з обов'язковим врахуванням комплексного впливу різних факторів.Статистична сукупність – загальне число одиниць спостереження

 • Статистична сукупність – загальне число одиниць спостереження

 • Генеральна сукупність – включає всі одиниці спостереження

 • Вибіркова сукупність – включає певну частину одиниць спостереження при умові, що ця частина здатна репрезентувати всю генеральну сукупність • Ознака – критерій, що характеризує одиницю спостереження. Наприклад, якщо кожен випадок захворювання є одиницею спостереження. То її можуть характеризувати такі ознаки як діагноз, вік та стать хворого, тривалість перебігу хвороби і т.д.Групові властивості статистичної сукупності та їх критерії

 • Розподіл ознаки (відносні величини)

 • Середній рівень ознаки (середні величини)

 • Різноманітність ознаки (ліміт, амплітуда, середнє квадратичне відхилення)

 • Репрезентативність ознаки (похибки відносних і середніх величин)

 • Взаємозв’язок між ознаками (коефіцієнт кореляції)Основні методи біостатистики

 • Варіаційний аналіз

 • Динамічний аналіз

 • Кореляційний аналіз

 • Стандартизація показників

 • Графічні зображення та графічний аналізЕтапи статистичного дослідження

 • Організаційний – складання плану та програми

 • Збір матеріалу

 • Розробка матеріалу

 • Статистичний аналіз

 • Висновки, впровадження в практику, оцінка ефективностіІ-й – організаційний – формування мети, складання плану та програми дослідження.

 • І-й – організаційний – формування мети, складання плану та програми дослідження.

 • Метою соціально-гігієнічного дослідження може бути вивчення різних аспектів здоров’я населення, діяльності системи охорони здоров’я. Мета повинна формулюватись чітко і недвозначно. Для розкриття поставленої мети необхідно визначити задачі дослідження. Як правило, їх декілька (від 3 до 6).

 • Програма статистичного дослідження являє собою перелік ознак, що вивчаються, план визначає порядок виконання програми поетапно з вказанням конкретних термінів.ІІ-й – статистичне спостереження або збір інформації.

 • ІІ-й – статистичне спостереження або збір інформації.

 • Цей етап полягає в реєстрації окремих явищ, їх ознак та елементів. В сфері охорони здоров’я це здійснюється шляхом заповнення облікової документації, яка встановлена МОЗ України.Види статистичної вибірки

 • Випадковий

 • Механічний

 • Типологічний

 • Кубловий (районовий)

 • Парноспряжений

 • Комбінований • В біостатистиці широко застосовуються методи сліпого дослідження та подвійного сліпого дослідженняІІІ-й етап – розробка матеріалу проводиться за послідовними стадіями:

 • ІІІ-й етап – розробка матеріалу проводиться за послідовними стадіями:

 • а) механічний та логічний контроль мета якого з’ясування ступеня повноти та якості зібраного матеріалу;

 • б) шифрування (кодування даних цифрами. Буквами, символами);

 • в) групування отриманих даних за відповідними ознаками згідно програми дослідження;

 • г) зведення статистичних даних – так зване статистичне зведення – поетапна операція підрахунку підсумкових і групових даних, обчислення різних кількісних коефіцієнтів. Воно проводиться по певній програмі, яка складена заздалегідь ще на організаційному етапі.

 • ІІІ етап завершується табличним підведенням підсумків цифрових даних, виражених абсолютними величинами.Таблиці – найраціональніша форма викладання цифрових матеріалів, вони значно полегшують аналіз даних та зручні для порівняння.

 • Таблиці – найраціональніша форма викладання цифрових матеріалів, вони значно полегшують аналіз даних та зручні для порівняння.

 • Основними її складовими частинами є статистичний підмет – те, про що йде мова в таблиці, тобто об’єкт спостереження, як правило розміщуються по горизонталі, наприклад, назви хвороб, причин смерті) і статистичний присудок – те, що говориться про предмет, ознаки, які його характеризують, наприклад, стать, вік, професія, - розміщуються по вертикалі.Для аналізу статистичної інформації використовуються складні таблиці – групові та комбінаційні.

 • Для аналізу статистичної інформації використовуються складні таблиці – групові та комбінаційні.

 • У груповій таблиці співставляються 2 ознаки, загалом їх може бути безліч, але всі вони характеризуються поєднанням підмету лише з однією ознакою присудку (захворюваність по вікових групах, у жителів міста і села, серед чоловіків і жінок).

 • Безумовно, найдосконалішими є таблиці комбінаційні, в яких підмет поєднується з кількома ознаками присудку (захворюваність жителів міста і села по вікових групах і по статі).За складністю таблиці поділяються на прості та складні (групові, комбінаційні).

 • За складністю таблиці поділяються на прості та складні (групові, комбінаційні).

 • У простій таблиці розподіл підмета здійснюється за однією ознакою, без проведення групування окремих ознак у присудку.

 • Прості таблиці можуть бути хронологічними, територіальними (наприклад: число хворих серцево-судинними захворюваннями по роках або місяцях; по районах області; розподіл хворих за нозологічними формами, тощо).ІV-й етап – аналіз матеріалів починається із обчислення на підставі абсолютних величин похідних – т.з. статистичних коефіцієнтів.

 • ІV-й етап – аналіз матеріалів починається із обчислення на підставі абсолютних величин похідних – т.з. статистичних коефіцієнтів.

 • V-й етапвпровадження результатів дослідження в практику і оцінка ефективності.Здоров’я людини у статуті ВООЗ трактується як стан повного соціального, психічного та біологічного благополуччя, а не лише відсутність хвороб та фізичних дефектів, як таких!

 • Здоров’я людини у статуті ВООЗ трактується як стан повного соціального, психічного та біологічного благополуччя, а не лише відсутність хвороб та фізичних дефектів, як таких!Соціальні умови здоров’я населення:

 • Суспільно-політичний лад: його інститути (держава, законодавство, в т.ч. і законодавство про охорону здоров’я, система медичної допомоги населенню, тощо):

 • Політико-економічні умови: рівень розвитку демократії і відкритості суспільства 9чим більше демократії у даному суспільстві, тим більша залежність тих, хто при владі, від волевиявлення народу, хочуть того вони чи ні; цим забезпечується вільний доступ до інформації та її вірогідність);

 • наявність національної конвертованої валюти (як гарант розвитку власної формаційної бази, виробництва медичного обладнання та підвищення кваліфікації медичних кадрів);

 • Економічні свободи (незалежність) виробничої сфери (підприємств) лише за цієї умови можливі інвестиції з її боку в здоров’я та охорону здоров’я

 • Спосіб життя – це історично зумовлений, відносно стабільний в часі спосіб життєдіяльності людей в матеріальній та духовній сферах.Його складники:

 • рівень життя (можливість придбання матеріальних благ та користування ними);

 • уклад життя (традиції. Рівень та прояви суспільної культури, певний порядок суспільного життя в країні /регіоні/);

 • стиль життя (його активність – виробнича, суспільно-політична, культурна /просвітня/, побутова, медична /зі знаком „+” чи „-”/ і т.д.);

 • якість життя (здоров’я, умови побуту, праці, харчування відпочинок і т.д.).Здоров’я населення залежить від якості життя. Здоров’я віддзеркалює соціально-економічні, культурно-соціальні умови, тому здоров’я не може бути вивчено без цих детермінант. Доведено, що рівень розвитку суспільства визначав рівень та якість життя людності, неодмінною складовою яких є здоров’я.

 • Здоров’я населення залежить від якості життя. Здоров’я віддзеркалює соціально-економічні, культурно-соціальні умови, тому здоров’я не може бути вивчено без цих детермінант. Доведено, що рівень розвитку суспільства визначав рівень та якість життя людності, неодмінною складовою яких є здоров’я. • Якість - це досягнення очікуваного результату медичної допомоги (Інститут охорони здоров'я США).

 • Якість - властивість товару (послуги), необхідної для успішного маркетингу, а значить для успішної роботи закладів системи охорони здоров'я в умовах ринкових відносин, які при розвитку економічної реформи в Україні неминуче будуть присутні в охороні здоров'я.

 • Якість медичної допомоги - це зміст взаємодії лікаря і пацієнта, який грунтується на кваліфікації професіонала, тобто його здібності зменшувати ризик прогресування захворювання, яке є у пацієнта, і виникнення нового патологічного процесу, оптимально використовувати ресурси медицини і забезпечувати задоволеність пацієнта системою охорони здоров'я. ВООЗ, 1986 р.По відношенню до всієї системи охорони здоров'я ВООЗ рекомендує визначати поняття якості медичної допомоги як комплекс декількох показників:

 • По відношенню до всієї системи охорони здоров'я ВООЗ рекомендує визначати поняття якості медичної допомоги як комплекс декількох показників:

   • ефективність - відношення ресурсних витрат до отриманих клінічних результатів
   • економічність - відношення ресурсних витрат до нормативної вартості
   • адекватність - відношення між наданою медичною допомогою і тією, що потребувалась (стандартною)


В процесі надання медичної допомоги якість відображає весь спектр взаємодії медичного працівника і пацієнта, тому всі складові цього процесу будуть характеризувати якість медичної допомоги:

 • В процесі надання медичної допомоги якість відображає весь спектр взаємодії медичного працівника і пацієнта, тому всі складові цього процесу будуть характеризувати якість медичної допомоги:

   • профілактична спрямованість
   • доступність
   • результативність
   • міжособові відношення
   • ефективність
   • безперервність
   • безпечність
   • зручність
   • задоволеність пацієнта


Дякую за увагу!Похожие:

Медична статистика Методи дослідження в біостатистиці iconМетоди дослідження: Методи дослідження
Основними завданнями, на основі яких розробляється педагогічна модель змісту, що реалізується під час організації навчально-пізнавальної...

Медична статистика Методи дослідження в біостатистиці iconЗадачі та методи дослідження Задачі та методи дослідження
Виявити рівень сприйняття та досвіду корупції в судовій системі (включаючи неофіційні платежі)

Медична статистика Методи дослідження в біостатистиці icon“ Медична і біологічна фізика ” Оптичні методи дослідження медико- біологічних систем ( стр. 148- 231)
Б класу (LV група) умл нму імені О. О. Богомольця Ефендієва Нармін Вчитель: Лялько Віра Іванівна

Медична статистика Методи дослідження в біостатистиці iconДослідження в галузі теорії наближення і функціональних просторів
Методи розрахунку та дослідження напружено-деформованого стану, у тому числі при наявності дефектів різного походження

Медична статистика Методи дослідження в біостатистиці iconПоложення загальної фармакогенетики, зміст, основні проблеми і завдання: методи дослідження, фармакогенетичні ефекти і спадкові дефекти, їх класифікація Фармакогенетика вивчає
Основні положення загальної фармакогенетики, зміст, основні проблеми і завдання: методи дослідження, фармакогенетичні ефекти і спадкові...

Медична статистика Методи дослідження в біостатистиці iconМедична – визначення й розробка методів раціональної фармакотерапії розповсюджених захворювань Медична
Выполнение различных видов поиска объектов на карте (по адресу, по типу, по координатам, по индексу, по номеру телефона)

Медична статистика Методи дослідження в біостатистиці icon«Медична біологія» Організмовий рівень реалізації генетичної інформації
Медична біологія / за ред. В. П. Пішака, Ю.І. Бажори. Підручник. Вінниця: нова книга, 2004. С. 150-163

Медична статистика Методи дослідження в біостатистиці iconСтатистическая информация. Формы представления статистической информации I. Статистика. Предмет статистики
Оно включает в себя математическую статистику, общую теорию статистики и целый ряд отраслевых статистик (статистика промышленности,...

Медична статистика Методи дослідження в біостатистиці iconПитання теми: Медична арахноентомологія. Тип Членистоногі (Arthropoda)
Медична арахноентомологія. Членистоногі як збудники та переносники збудників інфекцій та інвазій

Медична статистика Методи дослідження в біостатистиці iconЕлектронна медична апаратура Електронна медична апаратура
Доцільність поглибленної підготовки студентів-медиків в області сучасної медичної апаратури

Разместите кнопку на своём сайте:
rpp.nashaucheba.ru


База данных защищена авторским правом ©rpp.nashaucheba.ru НашаУчеба
связаться с администрацией
rpp.nashaucheba.ru
Главная страница